CropperCapture4

50 lecie smlw2

PODWYŻKA CIEPŁA NIEUNIKNIONA

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2018 roku CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń nową taryfę dla ciepła, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.28.2018.24091.IV.MŚ z dnia 16 listopada 2018 r. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2018 r., Poz. 5735. Tekst taryfy jest także udostępniony na stronie internetowej spółki CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o.

Wg informacji przekazanej przez spółkę CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o. w nowej taryfie obowiązującej od 1 grudnia 2018 r. nastąpił wzrost cen stawek i opłat spowodowany głównie około 350 % wzrostem cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Cena uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przyjęta w wniosku o ustalenie dotychczasowej taryfy wynosiła 5,79 EURO za jednostkę. W okresie składania nowego wniosku cena osiągnęła wartość 26 EURO. W wniosku taryfowym przyjęto średnią cenę zgodną z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z ostatnich 60 notowań, która wynosiła 19,885 EURO za jednostkę.

Wejście w życie nowej taryfy oznacza nieunikniony wzrost opłat za ciepło w zasobach Spółdzielni - informacja pisemna o wysokości zmian zostanie przekazana indywidualnie mieszkańcom po sporządzeniu nowej kalkulacji opłat za c.o. i c.w.u.