CropperCapture4

50 lecie smlw2

CZAS NA PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW


Obowiązkiem zarządcy jest utrzymywanie obiektów budowlanych w dobrym stanie
technicznym, funkcjonalnym i estetycznym tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania nie
dopuszczając jednocześnie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności
technicznej. W celu realizacji tego zadania dokonywane są corocznie budowlane przeglądy techniczne.
W związku z tym jak co roku we wrześniu rozpoczęto przeglądy stanu technicznego zasobów
mieszkaniowych w zasobach SMLW. Przeglądy te obejmują sprawdzenie stanu technicznego
elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
innych czynników występujących podczas użytkowania. Do wykonywania przeglądów stanu
technicznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielnia zatrudnia specjalistów
posiadających wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zaznaczyć należy, że
przeglądy SML-W przeprowadza we własnym zakresie, bez dodatkowych kosztów.
Na klatkach schodowych umieszczono informację o przeglądach aby umożliwić mieszkańcom
zgłaszanie osobom kontrolujących lub Komitetom Blokowym zauważonych usterek i propozycji
związanych z utrzymaniem technicznym i zapewnieniem właściwego stanu estetycznego zasobów
mieszkaniowych SMLW. Wiedza o stanie technicznym budynków jest niezbędna przy określaniu
potrzeb remontowych i zakresu prac konserwacyjnych. Wynikiem prowadzonych działań
przeglądowych jest sporządzanie projektu planu remontowego odrębnie dla każdego budynku
mieszkalnego w zasobach Spółdzielni. Projekty te są następnie przekazywane do zaopiniowania przez
Komitety Blokowe.
Po otrzymaniu odpowiedzi od Komitetów Blokowych Zarząd przygotowuje ostateczny projekt
planów remontowych, które przedstawia do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą SMLW.